Formálne náležitosti Bystrická Dolina

Prostredníctvom spolupráce medzi partnermi v oblasti  vytvárania spoločných databáz a informačných systémov sa zvýši informovanosť cieľovej skupiny o mikroregiónoch ako aj o ponuke cestovného ruchu a služieb spojených s CR, čo bude mať vplyv na zvýšenie návštevnosti regiónov. Vytvorením informačných systémov a wifi zón  sa zlepší prístup k informáciám, informácie budú dobre dostupné a čo najaktuálnejšie, rozšírenie služieb  významnou mierou podporí rozvoj informatizácie spoločnosti. Prínosom bude rovnako i skvalitnenie existujúceho a vytvorenie nových informačných systémov a služieb, lepšia propagácia a zviditeľnenie samospráv. Realizácia projektu pomôže  rozvinúť partnerom a ich členom - obciam aktivity, prehĺbiť kontakty a zvýšiť riadiace schopnosti ich zástupcov.

Komentáre