Popis projektu Bystrická Dolina

Cieľom mikroregiónu je okrem iného aj rozvoj cestovného ruchu a turistiky, pre ktorý je nevyhnutná dostatočná informovanosť a zvýšenie povedomia obyvateľov mikroregiónu ale aj návštevníkov a turistov, ktorí do mikroregiónu zavítajú hlavne v letnej sezóne. Na regionálnej úrovni spolupráca v rámci členov mikroregiónu funguje, nedostatočné je využitie cezhraničného potenciálu územia /aj vzhľadom na prihraničnú oblasť/, chýba spoločné zázemie a jednotný informačný systém. Práve preto sme sa spojili s cezhraničným partnerom, ktorý má vo svojom regióne veľmi podobnú situáciu a uvedomuje si, že bez cielenej informovanosti a propagácie nedosiahne želaný rozvoj územia.

Projektom chceme dosiahnuť vytvorenie informačného systému, ktorý by viedol k lepšej prezentácii regiónov, sprístupniť tieto informácie prostredníctvom informačných zariadení - kioskov a našej web stránky širokej verejnosti s osobitným dôrazom na turistickú verejnosť, čo by viedlo k zvýšeniu návštevnosti prihraničných mikroregiónov  v SR aj v ČR a v konečnom dôsledku k efektívnemu využívaniu prírodného potenciálu. Plánujeme tak zvýšiť ekonomickú silu,  životnú úroveň ako i zvýšiť atraktivitu našich mikroregiónov pre bežného obyvateľa ako i návštevníka. Prostredníctvom projektu plánujeme zvýšiť povedomie o našej doterajšej spolupráci, zvýšiť povedomie o kultúrnych, prírodných ako i turistických atrakciách našich regiónov, prehĺbiť výmenu informácií a poznatkov v zmysle učiacich sa regiónov a najmä posilniť koordinovaný rozvoj územia.

Komentáre